ვებ ტექნოლოგიები

ვებ ტექნოლოგიები განვითარების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე და ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა, დღეს უფრო მეტი ადამიანი სწავლობსკომპიუტერულ ენებს ვიდრე ოდესმე. ამ ცოდნის მიღება კი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, მისი ტექნიკური ცოდნისა და შესაძლებლობების მიუხედავად.კურსი არ მოითხოვს პროგრამირებისა და სფეროს საბაზისო ცოდნას და გათვლილია ნებისმიერ მსურველზე.სტუდენტები გაეცნობიან სფეროს, ვებ ტექნოლოგიებს, მათთან სამუშაო ენებსა და ხელსაწყოებს  და მიიღებენ იმ ცოდნას რომელიც საჭიროა თანამედროვე დინამიური ვებ გვერდის ასაწყობად. 

კურსი სრულად პრაქტიკული ხასიათისაა, სტუდენტს ამ პერიოდის განმავლობაში მოუწევს სხვადასხვა ფუნქციონალისა და ვიზუალის ვებ გვერდების აწყობა, მათი სხვადასხვა მოწყობილობაზე ადაპტირება, ბოლოს კი საკუთარი პროექტის დაგეგმვა, მომზადება და სრულად გამართვა იმისათვის რომ შემდეგ გახადოს დინამიური და მართვადი. 


კურსი გაყოფილია 2 ძირითად ნაწილად: Front End Development და Back End Development


Front End Development: მოიცავს რამდენიმე კომპიუტერული ენის სწავლას, მათ შორის პროგრამული ენისაც. რომელზე დაყრდნობითაც სტუდენტი შეძლებს გააკეთოს ვებ გვერდი, შემდეგ მოახდინოს მისი ადაპტირება სხვადასხვა მოწყობილობაზე და ბოლოს კი წარადგინოს საკუთარი პროექტი რომელზეც კურსის ფარგლებში იმუშავებს.

HTML/CSS 

Bootstrap და საკუთარ პროექტზე მუშაობა

Javascript 


Back End Development: მოიცავს პროგრამირების ენას PHP და მონაცემთა ბაზას MySQL.

PHP ვებ პროგრამირების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გამოყენაბადი ენაა, განსაკუთრებით საქართველოში. დღეს არსებული ვებგვერდების დიდი ნაწილი სწორედ ამ ენაზეა დაწერილი. მათ შორის Facebook, Wikipedia და სხვა.PHP-ის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მართვადი, დინამიური და განახლებადი ვებ გვერდები, რომელსაც ექნება საკუთარი მონაცემთა ბაზა შენახვის, ჩაწერისა და განახლების შესაძლებლობით, რამდენიმე ენაზე.კურსის ფარგლებში სტუდენტები თავად ქმნიან დინამიურ ვებ გვერდებს, იყენებენ სხვადასხვა ფუნქციებს, ბიბლიოთეკებსა და არქიტექტურულ მიდგომებს. სწავლობენ როგორ გადაწყვიტონ სხვადასხვა პრაქტიკული პრობლემა და საკუთარ თავზე მოირგონ სხვადასხვა სამუშაო გარემო თუ Framework-ი. კურსის ბოლოს კი ისინი რეალურ სერვერზე, მათთვის გამოყოფილ სასწავლო ვებ სივრცეში, რეალურ საკურსო პროექტს წარადგენენ ყველა იმ შესაძლებლობით რომელსაც ამ პერიოდში ისწავლიან. 


HTML მიმოხილვა

 • სფეროს მიმოხილვა
 • კომპიუტერული ენების მიმოხილვა
 • მარკირების ენა (HTML)
 • HTML მიმოხილვა
 • HTML სტანდარტები
 • HTML დოკუმენტი
 • HTML დოკუმენტის ნორმალიზაცია
 • HTML ტეგი
 • HTML სემანტიკური ტეგები
 • HTML სტრუქტურა
 • HTML 5 ის მიმოხილვა
 • HTML 5 ის სტრუქტურა
 • HTML 5 ის ახალი ელემენტები და ფუნქციები
 • საძიებო სისტემებთან ოპტიმიზაცია
 • Document Object Model (DOM) გამოყენება
 • ვებ გვერდის აღწერის საშუალებები (Meta data)
 • HTML Forms მეთოდები და ატრიბუტები
 • Google Map API
 • Google Services


CSS მიმოხილვა

 • სტილური ენა
 • CSS დოკუმენტი
 • CSS ვერსიები
 • CSS სინტაქსი
 • CSS სტრუქტურა და არქიტექტურა
 • CSS ვერსიები
 • სათაურები,პარაგრაფები,სიმბოლოები, ლინკები
 • ფოტოები/გამოსახულებები
 • სიები და ბმულები
 • ფონტები,ზომის ერთეულები,ფერები, ფონები
 • სტილური კომენტარები და მიდგომები
 • CSS3 ის მიმოხილვა,შესაძლებლობები და  განსხვავებები
 • CSS სელექტორები
 • CSS ფსევდო სელექტორები
 • Class და ID სელექტორები
 • Class ის მიმოხილვა
 • ID ის მიმოხილვა
 • CSS და მდებარეობის განსაზღვრა
 • CSS Box Model 
 • შიდა და გარე კიდეებიდან დაშორება
 • ბლოკების პოზიციონირება
 • Display თვისებები
 • FlexBox თვისებები
 • CSS Sprite
 • CSS ანიმაციები
 • SVG
 • Picture Source
 • Responsive Layout
 • Media Query გამოყენება


Bootstrap მიმოხილვა

 • Framework-ების მიმოხილვა
 • Bootstrap ის მიმოხილვა
 • Bootstrap სტრუქტურა
 • Bootstrap მუშაობის ლოგიკა
 • Bootstrap Grid System
 • Bootstrap ძირითადი კლასები 
 • Bootstrap კონტეინერები, სვეტები და სტრიქონები
 • Font Awesome

პროექტი/Project

 • საკუთარ პროექტზე მუშაობა
 • პროექტის დაგეგმვა, ვიზუალიზაცია და ამოცანები
 • პროექტისთვის საჭირო ტექნოლოგიები

Javascript

 • პროგრამირების ენა
 • პროგრამირების სახეები
 • Javascript - ის შესავალი
 • Javascript - ის მიმოხილვა
 • Javascript - ის სინტაქსი
 • ცვლადები
 • მონაცემთა ტიპები
 • არითმეტიკული და შედარების ოპერატორები
 • Prompt/ Confirm მეთოდი
 • ლოგიკური ოპერატორები (If-else)
 • Switch/ Case კონსტრუქცია
 • კალკულატორი
 • While ციკლი
 • Do while ციკლი და კონსტრუქცია
 • For ციკლი
 • მარტივი და ასოცირებული მასივი
 • მასივის მეთოდები
 • ფუნქციონალური და პროცედურული პარადიგმა
 • ობიექტები, კლასები და მათი თვისებები
 • ფუნქციები
 • პარამეტრიანი და ანონიმური ფუნქციები
 • ბრაუზერის ობიექტები და მეთოდები
 • HTML ბლოკების შექმნა და ურთიერთობა 
 • CSS ის გამოყენება Javascript-ის მეშვეობით
 • Javascript #იდენტიფიკატორები
 • Javascript Events
 • Jacascript ფორმები
 • Javascript Cookie
 • Javascript Animation
 • Javascript Slider
 • Jquery
 • Jquery Events
 • Jquery Menu
 • Jquery Class და ID

PHP და MySQL

 • PHP - ის შესავალი
 • PHP - ის მიმოხილვა
 • PHP - ის სინტაქსი
 • PHP - ის ვერსიები
 • სერვერები
 • Local სერვერები
 • FTP სერვერები
 • PHP დოკუმენტი
 • ცვლადები
 • მონაცემთა ტიპები
 • არითმეტიკული და შედარების ოპერატორები
 • ლოგიკური ოპერატორები (If-else)
 • Switch/ Case კონსტრუქცია
 • კალკულატორი
 • While ციკლი
 • Do while ციკლი და კონსტრუქცია
 • For ციკლი
 • მარტივი და ასოცირებული მასივი
 • მასივის მეთოდები
 • ფუნქციონალური და პროცედურული პარადიგმა
 • ობიექტები, კლასები და მათი თვისებები
 • ფუნქციები
 • პარამეტრიანი და ანონიმური ფუნქციები
 • HTTP და HTTP მეთოდები
 • GET/POST/PUT/DELETE
 • მონაცემთა ბაზების მიმოხილვა
 • მონაცემთა ბაზის ტიპები
 • რელაციური და არარელაციური ბაზები
 • SQL პროგრამირების ენა
 • მონაცემთა ტიპები
 • მონაცემების დახარისხება
 • MySQL მონაცემთა ბაზა
 • MySQL ის მიმოხილვა
 • MySQL თან კავშირი
 • MySQL თან კავშირის სხვადასხვა მეთოდები (PDO)
 • CRUD ოპერაციები 
 • ინფორმაციის ჩაწერა ბაზაში (Insert)
 • ინფორმაციის წამოღება ბაზიდან (Select)
 • ინფორმაციის განახლება ბაზაში (Update)
 • ინფორმაციის წაშლა ბაზაში (Delete)
 • PHP Sesion
 • PHP Cookie
 • SQL Injection/Xss
 • საიტის ფორმირება რამდენიმე ენაზე
 • ინფორმაციის შიფრაცია
 • PHP რეგისტრაცია/ავტორიზაცია
 • Content Management System
 • სამართავი პანელით საიტის მართვა

____________________________________________

სრული კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე

 

პირველი თვე: ვებ მარკირება

2-4 კაციან ჯგუფში 12 სთ 400 ლარი;

მეორე თვე: საიტის ადაპტირება სხვადასხვა მოწყობილობაზე და საკუთარ პროექტზე მუშაობა

2-4 კაციან ჯგუფში 12 საათი 400 ლარი

მესამე თვე: პროგრამირების ენა Javascript

2-4 კაციან ჯგუფში 12 საათი 500 ლარი

მეოთხე თვე: პროგრამირების ენა PHP და მონაცემთა ბაზა MySQL

2-4 კაციან ჯგუფში 12 სთ 500 ლარი;

 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჩაწერა მიმდინარეობს წინასწარი ჩაწერით.

მისამართი:  თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით

ტელეფონები: 272- 87 -87;  593 73 70 43 

ელფოსტა: info@nbacademy.ge 

ვებ-გვერდი: www.nbacademy.ge

ფეისბუქ გვერდი: ტრენინგ ცენტრი “NB

გადმოწერე სილაბუსი - ვებ ტექნოლოგიები
1